I Definicje

 • MegiTeam - MegiTeam Magdalena Zarych, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2461/2009.
 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady Programu Partnerskiego MegiTeam
 • Program partnerski - program, którego celem jest zdobywanie Punktów Programu Partnerskiego przez dzielenie się swoją wiedzą i pomaganie innym użytkownikom na forach, blogach itp.
 • Punkty Programu Partnerskiego - punkty programu naliczana na zasadach określonych w Regulaminie
 • Uczestnik Programu Partnerskiego zwany dalej Uczestnikiem, to podmiot zarejestrowany w Programie Partnerskim zbierający Punkty Programu Partnerskiego

II Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia Regulaminu określają zasady Programu Partnerskiego MegiTeam.
 2. Zarejestrowanie się w Programie Partnerskim jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być każdy podmiot, który zarejestruje się w Programie Partnerskim.

III Polityka prywatności

 1. Do rejestracji w Programie Partnerskim wymagane jest podanie aktualnego adresu mailowego.
 2. MegiTeam oświadcza, że dane Uczestnika Programu Partnerskiego nie będą udostępniane podmiotom trzecim. MegiTeam nie będzie wysyłać mailingów w imieniu podmiotów trzecich.
 3. MegiTeam zastrzega sobie możliwość wysłania w swoim imieniu wiadomości o treści niekomercyjnej potrzebnych do prowadzenia Programu Partnerskiego.
 4. MegiTeam zastrzega sobie możliwość wysłania w swoim imieniu do Uczestników Programu Partnerskiego, który wyrazili na to zgodę, wiadomości o charakterze reklamowym. Zgoda na otrzymywanie wiadomości o charakterze reklamowym może zostać w każdej chwili odwołana.

IV Punkty Programu Partnerskiego

 1. Każdy Uczestnik Programu Partnerskiego ma swój unikalny adres URL. Punkty Programu Partnerskiego naliczane są po kliknięciu przez innych użytkowników na URL po spełnieniu określonych warunków:
  • każde zaliczone kliknięcie to 1 Punkt
  • zaliczamy 1 kliknięcie dziennie z 1 adresu IP
  • zaliczamy 3 kliknięcia dziennie z 1 referera
  • nie zaliczamy kliknięć z wyłączonym refererem
 2. Niewykorzystane Punkty wygasają w ciągu roku od daty naliczenia.
 3. Zabrania się wykorzystywania botów czy w inny sposób automatyzowania kliknięć na URL. MegiTeam zastrzega sobie prawo do weryfikowania kliknięć i nienaliczania Punktów w przypadku podejrzenia, że zostały zdobyte niezgodnie z Regulaminem.

V Nagrody Programu Partnerskiego

 1. Zgromadzone punkty mogą być wymieniane na Nagrody Programu Partnerskiego.
 2. Lista Nagród wraz z liczbą punktów potrzebną do wymiany dostępna jest na stronach WWW MegiTeam.
 3. Obowiązująca jest liczba punktów z chwili w której Uczestnik zgłasza chęć otrzymania nagrody.
 4. Za nagrody opłacane punktami MegiTeam nie wystawia faktur VAT.

VI Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Uczestnika w związku z błędnym naliczeniem punktów będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od przekazania przez Uczestnika konkretnych dat i usług, za które Punkty zostały błędnie lub nie zostały wcale naliczone.
 2. Reklamację można składać pocztą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta podany na stronie WWW MegiTeam

VII Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zakończenia Programu Partnerskiego o czym poinformuje Uczestników na 30 dni przed planowanym dniem zakończenia. Usługodawca wskaże termin realizacji zebranych punktów nie krótszy niż 30 dni od dnia poinformowania o zakończeniu Programu Partnerskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje Uczestnika o zmianach pocztą elektroniczną na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nowej wersji Regulaminu. Sprzeciw powinien być zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres Biura Obsługi Klienta. W ciągu 30 dni od dnia skutecznego zgłoszenia sprzeciwu Uczestnik jest uprawniony do zrealizowania zebranych punktów według aktualnych stawek punktowych dostępnych na stronach WWW Usługodawcy. Po tym terminie punkty zostaną anulowane.
 3. W przypadku łamania Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności przez zautomatyzowane nabijanie punktów, MegiTeam ma prawo do zawieszenia konta Uczestnika. W takim przypadku niewykorzystane Punkty przepadają.
 4. O zamiarze zawieszenia konta Uczestnik zostanie powiadomiony mailem na adres podany w danych kontaktowych
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
 6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 20.07.2012